Jobs in תעשיידע- תעשייה למען חינוך מתקדם

Company size: 51-200
Industry: חינוך
Company profile:
עמותת החינוך תעשיידע , מיסודה של התאחדות התעשיינים, לקחה על עצמה לפעול ולהשתתף בפיתוח ההון האנושי במדינה באמצעות קירוב הדור הצעיר לתחומי התעשייה בכלל ולמקצועות המדעיים טכנולוגיים בפרט. ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי, הבית ספרי והלאומי. זאת, במסגרת תהליך מובנה ומערכתי תוך שיתוף פעולה מלא עם מערכת החינוך וחיבורה לאנשי עסקים ותעשייה. מקומה של מדינת ישראל בכלכלה העולמית של שנת 2020 – נקבע עכשיו, בכל יום, בכיתות בתי הספר. חשיפת בני הנוער לתעשייה על היבטיה השונים הינה מרכזית בחשיבותה, והיא שתקבע את עתידה הכלכלי והחברתי של המדינה –

This company is currently not hiring

The jobs on site are for both men and women