הסכם תנאי שירות (SLA)

עבור מוצר תוכנה לגיוס עובדים - cvMaster


1. הסכם שירות זה מוצע ללקוח הרוכש מנוי למערכת הגיוס CvMaster (להלן: "הלקוח"), עבור שירותי תוכנה בענן, מטעם חברת ג'וב מאסטר בע"מ ח.פ. 512968181 (להלן: "מספק השירות"), המפעילה את שירותי התוכנה לניהול תהליכי הגיוס cvMaster (להלן: "תכנת הגיוס או מערכת הגיוס").
2. האמור בהסכם זה מחייב, והוראותיו יגברו בכל מחלוקת בין  הצדדים, אלא אם נאמר אחרת במפורש.
3. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם זה.

מטרת ההסכם

1. הסכם זה נועד לשם הסדרת מרכיבי השירות בכל הקשור למתן שירותי הכשרה מקצועית, תחזוקה ותמיכה טכנית למערכת הגיוס.
2. הסכם זה יישאר בתוקפו כל זמן שהלקוח מנוי לתכנת מערכת הגיוס, והכל בהתאם להסכם ולפרטים שנחתמו בין הלקוח ובין החברה, כפי שאלו מופיעים בטופס ההזמנה לקבלת שירותי התוכנה (להלן: "טופס ההזמנה"), וכל עוד לא הומצא הסכם חלופי על ידי אחד מהצדדים להסכם.
3. יובהר כי הסכם זה אינו מחליף תהליכים ונהלים שוטפים כפי שצוינו בטופס ההזמנה, אלא אם צוין אחרת במפורש.

תקופת ההסכם

1. הסכם זה ייכנס לתוקפו החל ממועד חתימת הלקוח על טופס ההזמנה, ועד למועד סיום ההתקשרות בין הצדדים בהתאם לתאריכים המופיעים בטופס ההזמנה, ו/או כל עוד לא התקבלה הודעה לסיום ההתקשרות בין הצדדים.

היקף השירות

השירות שניתן ללקוח על ידי החברה כולל:
  • תוכנה לניהול הגיוס;
  • הכשרה מקצועית שתועבר ללקוח לאחר רכישת השירות, ובכפוף לתנאי המנוי;
  • תמיכה טכנית במקרה של תקלה, בכפוף לשעות העבודה ולתנאי המנוי;

אחריות הצדדים

1. הלקוח מתחייב להעביר במועד הנקוב בטופס ההזמנה את התשלום בגין השירותים שרכש;
2. הלקוח מתחייב לגבות באופן עצמאי את המידע הרלוונטי אליו. בתום תקופת המנוי, יוכל הלקוח להוריד קובץ CSV .
3. לאורך כל תקופת ההתקשרות, מספק השירות מתחייב לשמור על המידע של הלקוח, ולא לעשות בו כל שימוש. מספק השירות מתחייב כי לא ימסור מידע על הלקוח לצד ג', אלא בהתאם להוראות כל דין.
4. מספק השירות ישמור על המידע עבור הלקוח עד שנה מיום סיום ההסכם האחרון בין הצדדים.
5. מספק השירות מתחייב לספק תמיכה טכנית וטלפונית ברמת שירות גבוהה, וכן פתרונות לתקלות במערכת.
6. מוקד התמיכה הטלפונית ותמיכה באמצעות דוא"ל יפעל בימים א' – ה' בין השעות 9:00-17:30 (ללא ערבי חג וחג).
7. ככל וידרשו שעות תמיכה/הטמעה נוספות מעבר למפורט, ניתן יהיה לרכוש שירות בנק שעות, בהתאם לתעריפי השימוש (תמיכה והטמעה) המופיעים במחירון השירות המתעדכן מעת לעת.