מדיניות פרטיות

ג'וב מאסטר בע״מ (להלן: "החברה") מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתרים וביישומונים שהיא מנהלת ומפעילה (להלן, ביחד ולחוד: "האתר"). לפיכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.      
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, ינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.
ככל שהחברה מתפתחת, מדיניות זו עשויה להשתנות. לכן, אנא התעדכן במדיניות זו מעת לעת, על מנת לוודא שהנך מעודכן כיצד המידע האישי שלך מטופל.           
בשימושך באתר הנך מסכים לתנאי מדיניות זו כפי שהם עשויים להשתנות מעת לעת.
אלא אם צוין במפורש אחרת, מדיניות זו לא חלה על מידע שסיפקת לחברה שלא דרך האתר, לרבות בטלפון, בדואר ופנים מול פנים.
 
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר ובעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, מידע אודות רקע מקצועי/קריירה, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.
 
השימוש במידע           
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, על מנת, בין היתר:
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;להתאים את המידע והמודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; לנתח את צרכיך; לפרסם ולהפנות אליך מידע רלוונטי; לנתח את מאפייני קהילת המשתמשים באתר; לבחון את אפקטיביות השירותים שלנו ושביעות הרצון מהם וכיוצ"ב.
החברה עשויה להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי שנאסף על פעילותך (ואשר אינו מזהה אותך אישית) וכן מידע אישי שלך במקרים בהם העברת המידע מקדמת את רצונך למצוא עבודה, לאתר עובד, להשתתף בהשתלמויות מקצועיות וכיוצ"ב. בנוסף המידע עשוי להיות מועבר גם במקרים נוספים ובהם, מבלי לגרוע מכלליות האמור: במקרה שתרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים או תירשם לפעילויות של צדדי ג' (בתשלום או ללא תשלום) באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה/הרישום;
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;במקרה שתבצע באתר פעולות בניגוד לדין;במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;במקרה שהחברה תמכור או תעביר או תקנה זכות שימוש בכל צורה שהיא בפעילות האתר ו/או המידע האגור במאגריה, או כל חלק מהם לצד ג' – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, והכל בכפוף לכל דין.
 
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר מערכות, פרוטוקולים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
צור קשר
אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לנוהל פרטיות זה אנא פנה אלינו לכתובת הדוא"ל info@jobmaster.co.il  ונשמח לסייע.
 
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או לרכישת שירותים באתר או להרשמה לפעילויות של צדדי ג' וכיוצ"ב, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמש.
 
מאגר המידע
כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין.
 
דיוור מידע פרסומי/שיווקי/מקצועי
החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג'.
מידע כזה ישוגר אל המשתמש  בתנאי שזה נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג' אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר שאינו מזהה אותם אישית.
 
Cookies
האתר עשוי להשתמש ב"עוגיות" ("Cookies") ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
פרסומות של צדדים שלישיים
האתר, בחלקו, הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג'. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג' אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג' אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
 
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. אדם המעוניין, מכל סיבה שהיא, שהמידע עליו יימחק, רשאי לפנות לחברה בבקשה למחוק את המידע ולנמק את בקשתו. החברה תהיה רשאית למחוק את המידע כאמור, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין. פניות כאמור יש להפנות אל info@jobmaster.co.il.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
 
נגישות האתר
האתר מונגש באופן המקל על אנשים עם מוגבלות לעשות בו שימוש.
החברה עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר לכל קהל לקוחותיה, לרבות בעלי מוגבלויות, ליהנות מגלישה באתר החברה בנוחות ובקלות וכך וליהנות מהאפשרות להכיר את שלל מוצריה באמצעים מקוונים מתקדמים.
 
הצהרת נגישות
אתר החברה עומד בדרישות הוראות כל דין ובכלל זאת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. אתר החברה עומד בהמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ובהמלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש במכשירי טלפון נייד.
 
אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו בדואר אלקטרוני לכתובת: info@jobmaster.co.il על מנת שנוכל לתקן את הבעיה.